Nieuws

 • De meerwaarde van dossieraudits

  Een goed en reproduceerbaar adviesdossier afleveren blijft voor veel adviseurs lastig. Adviseurs blijven nog altijd veel moeite hebben om op een goede klantspecifieke wijze te motiveren waarom ze tot een bepaald advies zijn gekomen. Daarnaast zien we dat ook het klantprofiel vaak een onderbelicht onderdeel blijft in het adviestraject.

 • Voorkom fraude met een kopie identiteitsbewijs

  Als financieel dienstverlener heeft u nog steeds voor veel facetten van uw dienstverlening een kopie identiteitsbewijs nodig van uw klant. Denk bijvoorbeeld aan het bemiddelen bij een hypotheek of het aanvragen van een hypotheek. Daarentegen gaat de klant juist steeds bewuster om met het verstrekken van een kopie van zijn identiteitsbewijs. Reden hiervan is dat er steeds vaker identiteitsfraude wordt gepleegd met persoonlijke gegevens.

 • AFM focust op Wwft beleid in marktmonitor

  Wellicht heeft u van de AFM alweer het verzoek ontvangen om de marktmonitor in te vullen. Heeft u deze nog niet ontvangen dan behoort u niet tot de eerste groep en ontvangt u de uitnodiging op 9 of 16 maart aanstaande. Een groot deel van de marktmonitor gaat over het toezicht op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Daarbij geeft de AFM dat u een beleid moet hebben waarin de volgende onderwerpen terugkomen: cliëntacceptatie, risicoprofiel van uw klant en uw onderneming, klant review, melden van ongebruikelijke transacties en behandeling en vastlegging van integriteitsincidenten. Dit is het tweede jaar op rij dat de AFM hier vragen over stelt aan financieel dienstverleners. Dit om kantoren bewust te maken van de verplichtingen die ze hebben op gebied van de Wwft. Na de bewustwordingsfase zal de AFM hierop ook gaan controleren en handhaven. Het is dus belangrijk dat u dit, voor zover u dit nog niet gedaan heeft, op een adequate wijze borgt binnen uw kantoor.

 • Houd grip op persoonsgegevens

  Privacybescherming is een continu proces. Onderstaand geven wij u een overzicht van diverse punten die u regelmatig moet toetsen om te beoordelen of uw kantoor (nog steeds) aan de belangrijkste AVG-verplichtingen voldoet. Zo weet u of, en zo ja waar, u in actie moet komen.

 • Een vergunning aanvragen of wijzigen

  Wie in Nederland financiële diensten of producten wil aanbieden, heeft hiervoor een vergunning nodig van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Maar het aanvragen of wijzigen van een vergunning vereist de nodige inspanning en een hele goede voorbereiding. Daarbij is met name belangrijk om te controleren of u voldoet aan de eisen voor wat betreft betrouwbaarheid en geschiktheid. Voorts is het bij een wijziging heel belangrijk om de consequenties voor uw huidige onderneming tijdens het wijzigingsverzoek goed in beeld te hebben.

 • Do en Don’ts van samenwerking met freelancers

  De hypotheekmarkt staat onder druk en daardoor zien we dat steeds meer kantoren op zoek zijn naar extra capaciteit. Echter gezien het verloop van deze hypotheekmarkt in het verleden gaan kantoren vooral op zoek naar flexibele capaciteit in de vorm van samenwerking met freelancers. Onderstaand geven wij een overzicht van de voorwaarden die de AFM stelt aan samenwerking met freelancers.

 • Schrappen kennistoets bij verhoging hypotheek en belang consument

  Eind vorig jaar schreef de minster van Binnenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer dat de verplichte kennis- en ervaringstoets verdwijnt als een hypotheek zonder tussenkomst van een adviseur wordt verhoogd. Doelstelling hiervan is dat hij hoopt dat aanbieders vaker rechtstreeks execution only aan gaan bieden en het financieren van verduurzamingsmaatregelen daardoor gemakkelijker mogelijk worden. Diverse marktpartijen vinden dit een zeer ongewenste ontwikkeling. Hieronder geven wij u onze visie.

 • Heeft u al een verwerkingsregister?

  Het oneindig bewaren van persoonsgegevens mag op grond van de Avg niet meer. Daarom is het heel belangrijk om een verwerkingsregister op te stellen. Uit onderzoeken van de Autoriteit Persoonsgegevens is gebleken dat veel ondernemingen nog niet beschikken over zo’n register. Onderstaand informeren wij u over de nut en de noodzaak van een verwerkingsregister.

 • Dit is er per 1-1-2020 verandert in de Wet arbeidsmarkt in balans

  De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) kan gezien worden als een belangrijke aanvulling op de Wet werk en zekerheid. In de afgelopen jaren is er een toename geweest van het aantal werknemers met een tijdelijk dienstverband. Omdat de regering dit een onwenselijke ontwikkeling vindt is de Wab geïntroduceerd. De nieuwe regels maken het voor u als werkgever aantrekkelijker om personeel in vaste dienst te nemen. Hieronder in het kort de wijzigingen.

 • Logging van uw systemen niet verplicht, wel verstandig.

  Binnen Ophrys krijgen we vaak de vraag wat het nut en de noodzaak is van het loggen van gebeurtenissen in uw systemen. Zeker binnen kleinere kantoren of eenmanskantoren wordt het nut hiervan vaak niet gezien, omdat er toch maar één of enkele personen werken op de systemen van het kantoor. Graag leggen wij u uit waarom het toch belangrijk is om gebeurtenissen in uw systemen te loggen.

 • Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument. Wat zijn de verschillen en wat zijn uw verplichtingen?

  In de dagelijkse praktijk merken we dat kantoren heel wisselend met deze documenten omgaan: Er zijn kantoren die alleen een standaard DVD gebruiken en geen Dienstenwijzer. Er zijn kantoren die het standaard DVD integreren in een eigen Dienstenwijzer. Er zijn kantoren die het standaard DVD gebruiken en daarnaast nog een gecombineerd document van Dienstenwijzer en Dienstverleningdocument zoals dat tot 2013 veel werd gebruikt. Wat zijn de verschillen en wat zijn uw verplichtingen als financieel dienstverlener?

 • IDD Advies en bemiddeling

  1 oktober jl. is de IDD, oftewel de Europese richtlijn verzekeringsdistributie, in werking getreden. Graag willen we, zo’n drie maanden na invoering van deze wetgeving, met u doornemen of u voldoet aan de nieuwe spelregels op gebied van advies en bemiddeling. Reden hiervan is dat wij in de praktijk merken dat met name de regeling rondom vakbekwaamheid van leidinggevenden erg onbekend is.

 • Wanneer moet ik een functionaris gegevensbescherming aanstellen?

  Vaak krijgen we de vraag; Moet ik als financieel dienstverlener een functionaris gegevensbescherming (FG) aanstellen? In principe moet iedere organisatie die op grote schaal bijzondere persoonsgegevens verwerkt, en waarvan dit een kernactiviteit is, een FG aanstellen. Maar wanneer is een verwerking nu grootschalig?

 • De richtlijn Verzekeringsdistributie (IDD) deel 1

  De richtlijn Verzekeringsdistributie (IDD) is een Europese richtlijn en bevat normen over de distributie van verzekeringen, denk bijvoorbeeld aan normen op gebied van transparantie en het productontwikkelingsproces. Marktpartijen moeten per 1 oktober 2018 aan de nieuwe regelgeving voldoen. Deze nieuwe wetgeving schrijft onder andere voor dat aanbieders van schadeverzekeringen een standaarddocument voor schadeverzekeringen moeten opstellen; het Insurance Product Information Document (IPID). Onderstaand geven wij u meer informatie over het IPID of zoals het in Nederland ook wordt genoemd, de Verzekeringskaart.

 • Wat betekent de herziene Wwft voor u in de praktijk?

  Op 25 juli 2018 is de herziene Wwft in werking getreden en daarmee is ook de vierde anti-witwasrichtlijn in werking getreden. Deze richtlijn leidt tot aanscherpingen in de Wwft die ook voor u als financieel dienstverlener gevolgen heeft. Onderstaand leest u of deze wetgeving ook voor u van toepassing is en wat dit betekent voor u in de dagelijkse praktijk.

 • PE Adviseur Consumptief krediet; hoe zit het nu?

  De afgelopen tijd is er de nodige onduidelijkheid geweest over het wel of niet moeten afleggen van het PE examen Adviseur Consumptief krediet. Hoe zit het nu precies?

 • Avg : Wat mag u wel en niet vastleggen als werkgever

  Op 25 mei jl. heeft de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen. We krijgen naast vragen over wat vastgelegd mag worden van uw klanten ook veel vragen over wat er vastgelegd mag worden van uw medewerkers en dan met name als het gaat om medische informatie. Onderstaand is op basis van informatie van de AP puntsgewijs weergegeven wat u mag vragen en bewaren.

 • Het is weer tijd voor de Marktmonitor Adviseurs & Bemiddelaars 2018

  U heeft afgelopen week de uitnodiging ontvangen voor de jaarlijkse Marktmonitor. De eerste groep kan op 6 april aanstaande starten met het invullen van de Marktmonitor. Ten opzichte van het afgelopen jaar is er meer aandacht voor online dienstverlening en de borging van informatiebeveiliging van klantgegevens.

 • Verantwoordingsplicht vanuit de AVG

  De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) legt meer verantwoordelijkheid bij u als organisatie om aan te tonen dat u aan de privacyregels voldoet. Door te voldoen aan uw verantwoordingsplicht (accountability) levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het grondrecht van mensen op privacy. De nieuwe regels dwingen u om goed na te denken over hoe uw organisatie persoonsgegevens verwerkt en beschermt.

 • MiFID II en het nationaal regime; wat verandert er?

  Over een paar weken is het 3 januari 2018; de datum dat het veelbesproken MiFID II wordt ingevoerd. We krijgen steeds meer vragen van adviseurs over wat ze nog wel en niet meer mogen doen na de invoering van deze nieuwe Europese wetgeving. Veel kantoren zijn van mening dat ze niet meer mogen adviseren op gebied van beleggingsproducten. Niets is minder waar.

 • Wat betekent de AVG voor mijn kantoor?

  Kern van de AVG is dat de consument meer eigen regie krijgt over zijn eigen gegevens. Kort gezegd: ‘De gegevens van de klant zijn van de klant, blijven van de klant en de klant bepaald wat ermee gebeurd.’ Dit betekent echter niet dat klanten op dit moment geen privacyrechten hebben, immers vanuit de huidige Wet bescherming persoonsgegevens zijn er al veel zaken geregeld op gebied van privacy. De basis van deze wet is dat er voor elke verwerking van persoonsgegevens een rechtvaardigingsgrond aanwezig moet zijn. Vrij vertaald; je mag alleen data verwerken als deze een doel dient. Zowel de huidige Wbp als de AVG hebben beiden als doelstelling het beschermen van de privacyrechten van de klant. De AVG geldt alleen voor alle landen in Europa en is meer gericht op de huidige technologieën voor verwerking van persoonsgegevens. Onderstaand een overzicht van de belangrijkste punten in de AVG.

 • Relatie- of Concurrentiebeding

  De afgelopen periode is de arbeidsmarkt weer behoorlijk aangetrokken en krijgen we steeds meer vragen over het aangaan van een relatie- of concurrentiebeding (hierna te noemen relatiebeding) in tijdelijke arbeidsovereenkomsten. Na de invoering van de Wet Werk en Zekerheid op 1 januari 2015 is een relatiebeding in principe verboden in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. De achterliggende gedachte is dat deze werknemers al een in duur beperkt contract hebben en dat iedere beperking van de mogelijkheden om elders een (vast) contract aan te gaan of als zelfstandige aan de slag te gaan in dezelfde branche, volgens de regering onwenselijk is. De tijdelijke werknemer ondervindt anders dubbel nadeel.

 • Klant krijgt recht op dataportabiliteit

  In de Wbp kenden we al het recht op inzage, maar vanaf 25 mei 2018 heeft elke klant van uw kantoor door invoering van de AVG ook het recht op dataportabiliteit. Dit recht valt in twee delen uiteen: desgevraagd dient u de klant alle door de klant aan u verstrekte persoonsgegevens op een overzichtelijke en voor de klant eenvoudig bruikbare wijze te verstrekken; de klant heeft vervolgens het recht om deze gegevens aan een derde te verstrekken.

 • Zorgplicht en uw vergoeding. Wat mag wel en wat niet...

  Er is al veel gezegd over dit onderwerp, maar toch merken we dat het een onderwerp blijft waar u als financieel dienstverlener veel vragen over heeft.

 • Vermogensopbouw: Sparen of Beleggen?

  Vanwege de lage rentestand wordt de verleiding voor consumenten om te gaan beleggen steeds groter. Hoewel veel consumenten de afgelopen jaren naar aanleiding van de woekerpolissen hebben gezegd; “Beleggen, nooit meer!”, zien we toch dat er weer meer beleggingsproducten worden gesloten. Alleen is het voor de consument wel altijd duidelijk dat het om een beleggingsproduct gaat? De AFM signaleert dat er bijvoorbeeld vergelijkingen worden gemaakt tussen het rendement op beleggingen en de spaarrente, waarbij onvoldoende duidelijk wordt wat de verschillen tussen de 2 typen producten zijn. Onderstaand de stappen die u moet bespreken met de klant in de keuze van een spaar- of beleggingsproduct.

 • Klanttevredenheid vs. Advieskwaliteit

  Hoe hoog scoort u op advieskeuze of independer? Heden ten dage is de waardering op deze of soortgelijke sites voor velen zeer belangrijk. Immers via deze sites vinden veel nieuwe klanten uw kantoor en ook steeds meer aanbieders vragen actieve reviews op deze beoordelingssites. Maar zijn deze waarderingen ook echt een garantie voor advieskwaliteit?

 • Berekening vergoeding vervroegde aflossing na invoering Europese Hypothekenrichtlijn

  Veel huizenbezitters overwegen vanwege de lage rentestand vervroegd af te lossen op hun hypotheek of de bestaande hypotheek over te sluiten. Vaak wordt hiervoor, mede door de lage rentestand, door de geldverstrekker een vergoeding in rekening gebracht. Deze vergoeding, de zgn. boeterente, mag sinds de inwerkingtreding van de nieuwe Europese Hypothekenrichtlijn (MCD), niet groter zijn dan het daadwerkelijke financiële nadeel dat aanbieders daardoor hebben. Ook moeten aanbieders hun klanten duidelijk uitleggen hoe de vergoeding is berekend. Vorige maand heeft de AFM in een leidraad 4 uitgangspunten voor aanbieders geformuleerd om duidelijk te maken op welke wijze voldaan kan worden aan de nieuwe regels.

 • Ruim één jaar meldplicht datalekken: De stand van zaken

  Inmiddels zijn we ruim een jaar onderweg na de invoering van de meldplicht datalekken. In de periode 1 januari tot en met 15 december 2016 zijn bijna 5500 datalekken gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit terwijl de verwachting was dat door de invoering van de meldplicht datalekken de Autoriteit Persoonsgegevens jaarlijks zo’n 66.000 meldingen te verwerken zou krijgen. Maar nu in eind 2016 de balans is opgemaakt, blijkt het daadwerkelijke aantal meldingen dus nog geen 10% van het verwachte aantal. Hoe bekend bent u met datalekken?

 • Samenwerking met freelancers: welke verantwoordelijkheid heeft u?

  De markt trekt aan en we zien steeds meer vraag naar flexibele arbeidskrachten. Reden hiervan is dat veel ondernemers zich niet willen binden aan een vast contract met een werknemer, mede omdat het voor iedereen de vraag is hoelang de huidige vraag in de markt, naar met name hypotheken, aanhoudt. Daarom brengen wij de regels met betrekking tot samenwerking met freelancers nog eens bij u onder de aandacht.

 • Een nieuwe PE termijn; wat verandert er?

  Het is bijna 1 april 2017; de datum dat de nieuwe PE termijn start en u weer examens kunt afleggen om te blijven voldoen aan de vereiste vakbekwaamheid. We horen de laatste weken verschillende zaken en merken dat er soms ruis op de lijn is over de nieuwe beleidslijnen voor de nieuwe PE termijn. Wij geven u graag een overzicht van de punten van aandacht voor de nieuwe periode.

 • Een vergunning aanvragen?

  De laatste maanden zien we weer een toename van het aantal ondernemingen die een vergunning aanvragen om te mogen adviseren en bemiddelen op gebied van financiële diensten. Graag willen wij deze nieuwe toetreders tot de markt een stappenplan geven om te beoordelen of het verkrijgen van een vergunning haalbaar is en welke stappen men moet ondernemen.

 • Actueel houden standaard DVD’s

  Sinds 1 juli 2013 bent u als financieel dienstverlener verplicht om een standaard DVD aan de klant te verstrekken voor producten die onder het provisieverbod vallen. Om dit DVD op te kunnen maken heeft de AFM de DVD-generator ontwikkeld waarin u de DVD’s kunt maken. Uiteraard moet uw DVD een reële weergave zijn van uw adviespraktijk. Daarom moet u de DVD’s ook altijd actueel houden. De AFM vraagt hier jaarlijks aandacht voor.

 • Het is weer tijd voor de Marktmonitor Adviseurs & Bemiddelaars 2017

  U zult het ongetwijfeld gemerkt hebben, dit jaar staat de marktmonitor weer een paar weken eerder aan de start dan in 2016. De eerste groep kan al op 6 februari starten met het invullen van de jaarlijkse marktmonitor. Ten op opzichte van het afgelopen jaar is er meer aandacht voor samenwerking met freelancers, variabele beloning en diplomaplicht.

 • Regels kredietverstrekking mobiele telefoon treden in werking

  In april 2016 heeft de AFM bepaald dat telefoons op afbetaling worden gezien als kredieten waarop toezicht wordt gehouden. De overgangstermijnen lopen af op 1 januari en 1 mei 2017. Daardoor worden de regels vanaf 1 januari 2017 ook meer zichtbaar. Onderstaand een overzicht aan welke regels telecomaanbieders zich voortaan moeten houden en wat dit betekent voor de consument.

 • Wet Werk en Zekerheid; knelpunten in de praktijk

  Op 1 januari 2015 is de nieuwe Wet Werk en Zekerheid in werking getreden. In onze dagelijkse praktijk zien we nog steeds dat werkgevers met name de invulling van hun arbeidscontracten de regels niet goed hanteren, met alle gevolgen van dien. Vaak worden werkgevers geconfronteerd met extra kosten doordat: de aanzegtermijn niet in acht genomen wordt, de ketenregeling niet goed wordt gehanteerd en er automatisch een contract voor onbepaalde tijd ontstaat, de termijn van 24 maanden wordt overschreden bij overeenkomsten voor bepaalde tijd waardoor transitievergoeding betaald moet worden. Onderstaand de belangrijkste zaken op een rijtje om vervelende financiële consequenties te voorkomen.

 • Kredietwaarschuwing ‘Let op! Geld lenen kost geld’ heeft geen onmiddellijk effect in online verkoopomgeving

  De waarschuwing ‘Let op! Geld lenen kost geld’ heeft geen onmiddellijk effect op het gedrag en de houding van consumenten wanneer zij online een lening afsluiten. Dit is een conclusie uit het rapport van de Autoriteit Financiële Markten (AFM): ‘Let op! Geld lenen kost geld; een onderzoek naar de effectiviteit van een waarschuwing in kredietreclames.’

 • Nieuwe vakbekwaamheidsstelsel en uw vergunning

  Op 1 januari 2017 loopt de overgangstermijn voor vakbekwaamheid af en moeten alle adviseurs over nieuwe omgewisselde diploma’s beschikken. De AFM heeft aangegeven vanaf deze datum financieel dienstverleners te controleren op de naleving van de diplomaplicht. Onderstaand geven wij aan welke stappen u moet doorlopen om te controleren of uw vergunning na 1 januari 2017 nog correct is.

 • Wat is een incident en wanneer moet u melden?

  In onze dagelijkse praktijk krijgen we regelmatig casussen voorgelegd van financieel dienstverleners met de vraag of er sprake is van een incident en of ze dit moeten melden aan de AFM. Immers vanuit de Wft heeft de financieel dienstverlener de verplichting om een adequaat beleid te voeren dat een integere uitoefening van zijn bedrijf waarborgt. Hieronder wordt verstaan dat wordt tegengegaan dat de financieel dienstverlener of de werknemers strafbare feiten of andere wetsovertredingen begaan die het vertrouwen in de financieel dienstverlener of in de financiële markten kunnen schaden. Graag geven wij u inzage in wat een incident is, geven wij voorbeelden van incidenten en geven wij aan wanneer u dit moet melden.

 • De financieel dienstverlener en de Sanctiewet

  In de maanden mei en juni van dit jaar bent u als financieel dienstverlener door ASR geconfronteerd met de eis om voortaan alle verzekeringnemers en UBO’s van schadeverzekeringen te identificeren. Voor velen van u was de relevantie van deze eis niet duidelijk. De verzekeraar heeft deze eis ingesteld naar aanleiding van het onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB) naar de naleving van de Sanctiewet 1977. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft DNB in juli 2016 een Q&A gepubliceerd. De AFM vindt deze Q&A ook relevant voor financieel dienstverleners, omdat op een aantal punten de naleving van de Sanctiewet ook voor u relevant is voor een integere en beheerste bedrijfsvoering.

 • Uw computer is ‘gegijzeld’. Is dit een datalek?

  Het komt steeds vaker voor dat computers gegijzeld worden doordat ransomware zichzelf installeert op uw computer. Ransomware betekent letterlijk gijzelingssoftware. Ransomware is malware, kwaadaardige software, die een computer of bestanden gijzelt. Meestal wordt daarna betaling geëist, bijvoorbeeld via prepaidkaarten of Bitcoin.

 • Biedt uw adviessoftware de zekerheid van een goed adviesdossier?! - Deel 2

  We merken dat aanbieders van adviessoftware graag vermelden dat hun pakket ‘Wft-proof’ of zelfs ‘AFM-proof’ is. U als financieel dienstverlener vindt dit een geruststellende gedachte omdat u denkt dat u hiermee een goed adviesdossier kunt opbouwen. Niets is minder waar. Adviessoftware is ‘slechts’ een hulpmiddel en zal nooit 100% garantie kunnen bieden dat uw adviesdossiers voldoen aan de Wft. Bent u zich er goed van bewust dat het aanschaffen van adviessoftware niet automatisch leidt tot het voldoen aan de Wft-eisen. Een software-aanbieder kan u nooit deze garantie bieden omdat het voldoen aan wet- en regelgeving (mede) afhankelijk is van hoe u de adviessoftware gebruikt. Wij zien met regelmaat dat niet alle mogelijkheden van de adviessoftware worden gebruikt. Onderstaand een aantal tips om uw adviessoftware beter te gebruiken of om te controleren of u de mogelijkheden van uw adviessoftware goed benut. Deze tips gelden niet alleen voor hypotheekadviessoftware maar kunt u ook in een breder perspectief toepassen.

 • Biedt uw adviessoftware de zekerheid van een goed adviesdossier?! - Deel 1

  We merken dat aanbieders van adviessoftware graag vermelden dat hun pakket ‘Wft-proof’ of zelfs ‘AFM-proof’ is. U als financieel dienstverlener vindt dit een geruststellende gedachte omdat u denkt dat u hiermee een goed adviesdossier kunt opbouwen. Niets is minder waar. Adviessoftware is ‘slechts’ een hulpmiddel en zal nooit 100% garantie kunnen bieden dat uw adviesdossiers voldoen aan de Wft. Bent u zich er goed van bewust dat het aanschaffen van adviessoftware niet automatisch leidt tot het voldoen aan de Wft-eisen. Een software-aanbieder kan u nooit deze garantie bieden omdat het voldoen aan wet- en regelgeving (mede) afhankelijk is van hoe u de adviessoftware gebruikt. Wij zien met regelmaat dat niet alle mogelijkheden van de adviessoftware worden gebruikt. Onderstaand een aantal tips om uw adviessoftware beter te gebruiken of om te controleren of u de mogelijkheden van uw adviessoftware goed benut. Deze tips gelden niet alleen voor hypotheekadviessoftware maar kunt u ook in een breder perspectief toepassen.

 • Zorgplicht blijft, ook na opzegging abonnement

  Op 18 augustus jl. heeft het Kifid een uitspraak gedaan omtrent de opzegging door een klant van een abonnement dat gericht was op beheer. Naar aanleiding van deze uitspraak door het Kifid zijn veel vragen gerezen bij financieel dienstverleners. Onderstaand proberen wij u inzicht te geven in de richtlijnen met betrekking tot nazorg.

 • Inwerkingtreding nieuwe Europese hypothekenrichtlijn

  De Europese hypothekenrichtlijn (MCD) is op 14 juli 2016 officieel in werking getreden. Hoewel we u eerder dit jaar al uitgebreid hebben geïnformeerd over de wijzigingen die de MCD met zich meebrengt, zetten we onderstaand nog een keer de belangrijkste zaken voor u als financieel dienstverlener op een rij: 'ESIS', 'Vakbekwaamheid', 'Beroepsaansprakelijkheidsverzekering', 'Europees paspoort' en 'Berekening kosten boeterente, rentemiddeling en vervroegd aflossen'.

 • Wijzigingswet financiële markten 2017 en 2018 liggen ter consultatie

  Afgelopen maand heeft het Ministerie van Financiën de Wijzigingswet financiële markten van 2017 en 2018 ter consultatie aangeboden aan de markt. In dit artikel lichten wij twee onderdelen toe die voor u als financieel dienstverlener relevant zijn, namelijk: 'Betaling advieskosten vanaf een beleggingsrekening' en 'Gebruik van het DUO-systeem door AFM voor controle vakbekwaamheid'.

 • Ontwikkelingen in vakbekwaamheidseisen

  Afgelopen week heeft Minister Dijsselbloem in een brief aan de Tweede kamer antwoord gegeven op een aantal cases rondom vakbekwaamheid waarover de minister tot op heden nog geen standpunt had ingenomen. Het betreft: Advisering Algemeen Pensioenfonds, Vakbekwaamheid volmacht en Evaluatie en analyse huidige vakbekwaamheidsbouwwerk.

 • Gewijzigde wetgeving voor reclame-uitingen

  Per 1 juli wordt de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen aangepast met betrekking tot de regels voor reclame-uitingen. Immers de wereld van reclame-uitingen is de afgelopen jaren veel veranderd. Denk aan Facebook, Twitter, maar ook Whatsapp. Daarom schetsen we hier in het kort: 'Wat wordt verstaan onder een reclame-uiting', 'Hoe bepaalt u of een uiting een reclame-uiting is', 'De verplichte waarschuwingszinnen' en 'Wat verandert er per 1 juli 2016 in de Nrgfo'.

 • Omwisselen van uw ‘oude’ diploma’s; begin op tijd!

  U moet uw diploma’s uiterlijk voor 31 december 2016 omwisselen, maar waarom adviseert dan iedereen om het nu al te doen? Hier de feiten op een rij, waarom u toch echt nu al moet starten met omwisselen.

 • Telefoon op krediet blijft vallen onder toezichtregels voor kredietverschaffing

  Ondanks alle inspanningen is de telecomsector er niet in geslaagd om met een goede gedragscode te komen die voldoet aan de Europese regels en aan de mededingingswet.

 • Consumptief krediet; professioneel advies geven

  De afgelopen weken is dit product weer behoorlijk negatief in de media door de ‘woekerkredieten’ van Interbank. Advisering rondom consumptief krediet is in de afgelopen jaren vaker negatief in het nieuws geweest en blijft daarom voor veel adviseurs een nare smaak hebben. In dit artikel proberen wij u een aantal aandachtspunten en ideeën te geven waarmee u uw professionaliteit naar de klant kunt laten zien.

 • Ontheffingsbeleid diplomaplicht; de stand van zaken

  Eind 2015 heeft de AFM het ontheffingsbeleid voor de diplomaplicht gepubliceerd. Inmiddels heeft de AFM bekend gemaakt dat ze twee verzoeken voor deze ontheffing in behandeling hebben genomen. 

Met een ontheffing mogen adviseurs tijdelijk zonder diploma adviseren. Een ontheffing kan alleen worden verkregen als een adviseur werkzaam is bij een vergunninghouder en er sprake is van schrijnende omstandigheden zoals ernstige en langdurige ziekte.

 • Visie AFM op lage rentestand hypotheken

  De afgelopen weken heeft de AFM haar visie gegeven over de lage rentestanden in de huidige hypotheekmarkt. Deze berichtgevingen zijn met name gericht op de gevaren die door de AFM hieromtrent worden gesignaleerd. Door zowel AFM als DNB wordt aandacht gevraagd voor de lage rentestanden voor hypotheken op dit moment.

 • Wetswijzigingen crowdfunding

  Voor velen van u is crowdfunding geen core business. Toch is het belangrijk om op de hoogte te zijn van ontwikkelingen op dit gebied. Uw klanten kunnen hierover immers vragen stellen aan u of wellicht krijgt u in uw dagelijkse praktijk te maken met klanten die geïnvesteerd hebben middels crowdfunding. Op 1 april 2016 zijn nieuwe voorschriften in werking getreden voor crowdfunding. De voorschriften gelden voor alle platforms die loan-based of equity-based crowdfunden. Wat gaat er veranderen?

 • Invoering Richtlijn Hypotheken - Deel 4

  Op 21 maart 2016 zou de nieuwe Richtlijn Hypotheken worden ingevoerd in de Nederlandse wetgeving. De richtlijn is primair bedoeld voor hypotheken voor woningen van de consument. De afgelopen weken hebben we reeds diverse elementen behandeld uit de Richtlijn Hypotheken die voor u als financieel dienstverlener belangrijk zijn. In dit vierde, en laatste deel; 'het ESIS-formulier'.

 • Invoering Richtlijn Hypotheken - Deel 3

  Op 21 maart aanstaande moet de nieuwe Richtlijn Hypotheken zijn ingevoerd in de Nederlandse wetgeving. De richtlijn is primair bedoeld voor hypotheken voor woningen van de consument. De komende weken behandelen we de elementen uit de Richtlijn Hypotheken die voor u als financieel dienstverlener belangrijk zijn. In dit derde deel; 'actuele ontwikkelingen', 'beroepsaansprakelijkheid' en 'vakbekwaamheid'.

 • Eerst diploma’s omwisselen dan PEplus examens

  De afgelopen paar maanden spreken we steeds vaker adviseurs en medewerkers die na het afronden van alle PEplus examens vol vertrouwen hun oude diploma’s gaan omwisselen. Vervolgens worden ze geconfronteerd met het feit dat één of meerdere diploma’s en/of PE-certificaten wordt afgekeurd. De teleurstelling is dan zeer groot en boosheid overheerst. Immers de adviseur of medewerker moet opnieuw gaan studeren voor de initiële Wft examens en de tijd die resteert tot 1 januari 2017 wordt steeds korter. Voorkom teleurstellingen en zorg ervoor dat u de juiste route volgt.

 • Het is weer tijd voor de Marktmonitor Adviseurs & Bemiddelaars

  U zult het ongetwijfeld gemerkt hebben; dit jaar staat de marktmonitor zo’n kleine twee maanden eerder voor de deur dan in 2015. Toen liep de periode van 16 april t/m 11 juni, verdeeld over drie groepen. Reden van deze vervroeging is dat de AFM met de uitkomsten van de marktmonitor nog meer kan inspelen op de jaarlijkse activiteitenagenda en daarmee het toezicht zo efficiënt en effectief mogelijk kan inrichten.

 • EVC-traject als alternatief voor PEplus of Wft examen

  We hebben nog 10 maanden tot 31 december 2016, de einddatum van de overgangsregeling. Langzaamaan merken we dat sommige adviseurs nerveus beginnen te worden, omdat ze al enkele keren zijn gezakt voor hun PEplus of Wft examen(s). Met nog 10 maanden te gaan stijgt de spanning en neemt de druk toe. Als u ook zoveel moeite heeft met studeren en de theoretische manier van toetsen van het PEplus of Wft examen, biedt een EVC-traject misschien uitkomst. Omdat velen niet bekend zijn met de alternatieve manier van toetsen geven wij u onderstaand een duidelijk beeld van wat een EVC-traject is.

 • Invoering Richtlijn Hypotheken - Deel 2

  Op 21 maart aanstaande moet de nieuwe Richtlijn Hypotheken zijn ingevoerd in de Nederlandse wetgeving. De richtlijn is primair bedoeld voor hypotheken voor woningen van de consument. De komende weken behandelen we de elementen uit de Richtlijn Hypotheken die voor u als financieel dienstverlener belangrijk zijn. In dit tweede deel; 'vervroegde aflossing' en 'gedwongen verkoop'.

 • Invoering Richtlijn Hypotheken - Deel 1

  Op 21 maart aanstaande moet de nieuwe Richtlijn Hypotheken zijn ingevoerd in de Nederlandse wetgeving. De richtlijn is primair bedoeld voor hypotheken voor woningen van de consument. De komende weken behandelen we de elementen uit de Richtlijn Hypotheken die voor u als financieel dienstverlener belangrijk zijn. In dit eerste deel; 'informatieverstrekking noodzakelijk voor verrekening adviesnota' en 'verbod op koppelverkoop'.

 • AFM publiceert ontheffingsbeleid diplomaplicht

  Op 31 december 2016 loopt de laatste overgangstermijn af en hebben de meeste adviseurs drie jaar de tijd gehad om de benodigde diploma’s te behalen. Het kan gebeuren dat iemand, door buitengewone omstandigheden, hier niet tijdig in slaagt. Op verzoek van de minister van Financiën heeft de AFM voor de zgn. schrijnende gevallen een ontheffingsbeleid opgesteld. Onderstaand de belangrijkste punten uit het door de AFM opgestelde ontheffingsbeleid.

 • Wat is een incident en wanneer melden?

  In onze dagelijkse praktijk krijgen we regelmatig casussen voorgelegd van financieel dienstverleners met de vraag of er sprake is van een incident en of ze dit moeten melden aan de AFM. Immers vanuit de Wft heeft de financieel dienstverlener de verplichting om een adequaat beleid te voeren dat een integere uitoefening van zijn bedrijf waarborgt. Hieronder wordt verstaan dat wordt tegengegaan dat de financieel dienstverlener of de werknemers strafbare feiten of andere wetsovertredingen begaan die het vertrouwen in de financieel dienstverlener of in de financiële markten kunnen schaden. Graag geven wij u inzage in wat een incident is, geven wij voorbeelden van incidenten en geven wij aan wanneer u dit moet melden.

 • Klanttevredenheid versus advieskwaliteit

  Hoe hoog scoort u op advieskeuze of independer? Heden ten dage is de waardering op deze of soortgelijke sites voor velen zeer belangrijk. Immers via deze sites vinden veel nieuwe klanten uw kantoor en ook steeds meer aanbieders vragen actieve reviews op deze beoordelingssites. Maar zijn deze waarderingen ook echt een garantie voor advieskwaliteit?

 • Hoe ver reikt uw zorgplicht in de toekomst?

  Op de vraag naar het beleid op gebied van nazorg kan een financieel dienstverlener vaak geen concrete opsomming geven van hun nazorgactiviteiten en de structuur die er in zit. Doorgaans komt het uiteindelijk uit op invulling van wettelijke zorgplicht vanuit de Wft en voor andere zaken geldt vaak een ‘piepsysteem’ of is er geen vaste structuur in de contactmomenten met de klant. Dit in tegenstelling tot hetgeen ze hebben vastliggen in documenten die ter beschikking worden gesteld aan de klant. Soms ligt er zelfs niets vast in deze documenten omtrent nazorg. Daardoor ontstaat vaak de situatie dat de zorgplicht van de financieel dienstverlener verder reikt dan in de ogen van de financieel dienstverlener de bedoeling is. Onderstaand zullen wij op een aantal aspecten ingaan waarmee u de omvang van uw zorgplicht kunt bepalen.

 • Hersteladvies: AFM onderzoekt en biedt leermomenten voor uw adviespraktijk

  Op 28 oktober jongstleden heeft de AFM weer een rapportage gepubliceerd over de resultaten van hersteladvies door verzekeraars en financieel dienstverleners. In deze rapportage worden ook de uitkomsten van een tweetal onderzoeken gepubliceerd; ‘Consumenten die niets wijzigen aan de beleggingsverzekering’ en ‘Kwaliteit van hersteladvies’. De uitkomsten van deze twee onderzoeken hebben wij onderstaand samengevat.

 • Uw variabel beloningsbeleid

  De variabele beloning is de afgelopen jaren al vaak onderwerp van gesprek geweest sinds de invoering van de Regeling beheerst beloningsbeleid Wft in 2011. In februari van dit jaar zijn de uitgangspunten van de Regeling beheerst beloningsbeleid uit 2011 vastgelegd in de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen en is deze uitgebreid met onder andere het bonusplafond van 20%. De afgelopen week heeft de AFM weer aandacht gevraagd voor het variabele beloningsbeleid en eenieder gewezen op het feit dat bestaande regelingen uiterlijk voor 1 januari 2016 moeten zijn aangepast aan de nieuwe richtlijnen, en de nieuwe richtlijnen ook gelden voor uitzendkrachten en freelancers. Daarom zetten wij de belangrijkste uitgangspunten voor u nog eens op een rij.

 • Klantbelang centraal; de huidige stand van zaken

  Vanaf 2010 meet de AFM de kwaliteit van de klantbediening op een vijfpuntschaal door middel van het Klantbelang Dashboard. In 2010 was de score gemiddeld 2,7. Het afgelopen jaar is dat 3,4. Het jaar daarvoor was dit een fractie hoger (3,5). De score stagneert dus.

 • De toegevoegde waarde van Wft Consumptief Krediet

  In het verleden werd het diploma Wft Consumptief Krediet door veel adviseurs niet behaald. Eenvoudigweg omdat men op dit terrein niet wilde adviseren. Echter, tijden zijn veranderd en het diploma Adviseur Consumptief krediet begint steeds meer waarde te krijgen.

 • Er is meer aandacht nodig voor betalingsproblemen van hypotheekklanten

  Afgelopen week heeft de AFM een nieuw rapport gepubliceerd over de wijze waarop aanbieders omgaan met klanten welke een betalingsachterstand hebben op hun hypotheek. Daarnaast vraagt de AFM in het rapport aandacht voor het vroegtijdig signaleren van klanten in de risicocategorieën. Onderstaand de belangrijkste punten uit het rapport.

 • Crowdfunding wel of geen vergunning

  We krijgen steeds vaker vragen over crowdfunding en dan met name of een crowdfunding platform vergunningsplichtig is of niet. In mei 2011 hebben de AFM en De Nederlandse Bank al enige handvatten geboden. Omdat crowdfunding steeds vaker voorkomt vraagt dit om verdere professionalisering. Hiertoe zijn een aantal zaken opgenomen in het wetsvoorstel Wijzigingswet Financiële Markten 2016. Onderstaand proberen wij u alvast inzage te geven wat crowdfunding precies is en wanneer een crowdfunding platform vergunningsplichtig is.

 • Belangrijke wijzigingen Wet bescherming persoonsgegevens

  Op 19 juni 2015 is in het Staatsblad de 'Meldplicht datalekken en de uitbreiding van de bestuurlijke boetebevoegdheden van het College bescherming persoonsgegevens (Cbp)' gepubliceerd. Dit betreft een wijziging op de Wet bescherming persoonsgegevens en treedt in werking op 1 januari 2016. Onderstaand zullen we enkele zaken uit deze wetswijziging nader toelichten.

 • DUO verstrekt geen PEplus certificaten meer

  Het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk blijft voortdurend aan veranderingen onderhevig. Zo heeft het DUO onlangs besloten dat er geen PEplus certificaten meer worden afgegeven. Welke gevolgen heeft dit voor u? Hier kunnen we een zeer kort en duidelijk antwoord op geven; dit heeft geen gevolgen voor u. Het leidt alleen weer tot de nodige verwarring. Daarom hieronder in het kort de procedure naar een nieuw diploma.

 • Compliance en de toegevoegde waarde voor uw onderneming

  De functie van compliance officer bestaat pas zo’n twintig jaar, maar in de afgelopen periode heeft deze functie een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt. In aanvang was de compliance officer alleen actief in de financiële sector en bekeek vooral of alle regels goed werden nageleefd. De compliance officer van nu heeft een prominentere rol binnen de onderneming en vervuld een belangrijke taak als sparringpartner van directie en management. 

 • Wijzigingen vakbekwaamheidsbouwwerk

  Op 11 juli jl. heeft minister Dijsselbloem uitvoering gegeven aan de motie van de Tweede Kamer voor een extra verlenging van de overgangsregeling vakbekwaamheid. Onderstaand de nieuwe uitgangspunten van de overgangsregeling en de daaropvolgende PE-termijnen.

 • Diplomaplicht, Permanent Vakbekwaam en eed of belofte financiële sector. Voor wie gelden welke eisen?

  Regelmatig krijgen we de vraag wie er binnen de onderneming nu feitelijk in het bezit moet zijn van een diploma, voor wie de borging Permanent Vakbekwaam geldt en wie precies de eed of belofte financiële sector moet afleggen. We merken dat men vaak niet goed op de hoogte is voor wie welke regels gelden binnen de onderneming. Wij hebben voor u de verschillen hieronder nog eens helder uiteengezet.

 • Wet Werk en Zekerheid; scholingsplicht.

  Op 1 juli aanstaande treedt het 2e deel van de Wet Werk en Zekerheid in werking. Eind vorig jaar hebben wij u daar al uitgebreid over geïnformeerd. Graag willen wij op dit moment toch nog één specifiek onderwerp onder de aandacht brengen, namelijk scholingsplicht. Dit omdat scholing in het kader van het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk zeer actueel is.

 • Eensporig rentebeleid bij hypotheken

  In de Bgfo 3, welke op 1 januari 2013 in werking is getreden, is ook het eensporig rentebeleid voor geldverstrekkers vastgelegd. Een eensporig rentebeleid wil zeggen dat consumenten met hetzelfde risicoprofiel en dezelfde rentevastperiode ook hetzelfde rentetarief voor een hypothecair krediet moeten krijgen van de geldverstrekker. Alle geldverstrekkers onderschrijven dit beleid maar in de praktijk constateert de AFM dat er toch nog verbetering mogelijk is in de naleving van deze regels.

 • Doorlopende eisen in het kader van uw Wft vergunning

  Voor het verkrijgen van uw vergunning bent u in het verleden door de AFM getoetst of u aan de benodigde eisen voldeed. Na het verstrekken van de vergunning bent u als ondernemer er zelf voor verantwoordelijk dat u doorlopend blijft voldoen aan de door de Wft gestelde eisen en richtlijnen. De AFM ziet op basis van een risico-georiënteerd toezicht erop toe dat de eisen worden nageleefd. Bovendien moeten consumenten erop kunnen vertrouwen dat een financieel dienstverlener met een vergunning aan een aantal kwaliteitseisen voldoet.  Het hebben van een vergunning brengt dus verantwoordelijkheid met zich mee, vooral ten opzichte van consumenten. Daarom is het belangrijk dat u doorlopend aan alle eisen voldoet. Natuurlijk kan het voorkomen dat er tekortkomingen zijn in uw bedrijfsvoering. Het is echter zaak dat u deze tijdig signaleert en deze zo snel mogelijk oplost. Immers wanneer u als financieel dienstverlener niet voldoet aan de in de Wft gestelde vereisten en hier niets aan doet, kan de AFM handhavend optreden.

 • Stappenplan naar uw nieuwe beroepsdiploma

  De afgelopen maanden merken wij steeds vaker dat er de nodige misverstanden zijn over het verkrijgen van de nieuwe beroepsdiploma’s welke in het nieuwe vakbekwaamheidsstelsel door het DUO worden afgegeven. Zo komen we de volgende misvattingen tegen: "De PE Plus certificaten zijn de nieuwe diploma’s", "Als het PE Plus examen is behaald ben ik klaar en komt het nieuwe diploma vanzelf". Wij komen regelmatig tegen dat men vergeet dat het omwisselen van de diploma’s ook een onderdeel is van het verkrijgen van de nieuwe diploma’s. Onderstaand het stappenplan om in het bezit te komen van een nieuw diploma.

 • Onderzoek advieskwaliteit hypotheken; de stand van nu.

  De afgelopen twee weken is er in de vakpers veel belangstelling geweest voor de rapportage van de AFM over de kwaliteit van het AOV-advies. Gelijktijdig met dat rapport heeft de AFM ook een rapport gepubliceerd over de advieskwaliteit van hypotheken. De uitkomsten daarvan hebben wij voor u samengevat.

 • Waar staat u met uw advisering van AOV aan zelfstandigen?

  Op donderdag 23 april jl. heeft de AFM haar rapport gepresenteerd over de kwaliteit van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. De uitkomst van het onderzoek van de AFM was niet zeer positief en Michiel Denkers van de AFM gaf zelfs aan; “We zitten nu op een 2 en we willen eerst maar eens naar een 6.” U begrijpt het al, er is voor menigeen nog heel wat werk aan de winkel. Vanuit het rapport willen wij u graag inzicht geven in wat van u verlangt wordt op gebied van AOV-advies aan zelfstandigen.

 • Verlenging overgangstermijn vakbekwaamheid en meer...

  Op 16 april jl. heeft minister Dijsselbloem een kamerbrief gepubliceerd met daarin veel antwoorden op vragen van de diverse fracties. Daarnaast heeft de minister definitief duidelijkheid gegeven omtrent verlenging van de overgangstermijn. Wij hebben de belangrijkste punten uit deze brief voor u samengevat.

 • Beleggingsverzekeringen; het vervolg na hypotheekgebonden polissen

  Afgelopen maand heeft de AFM een nieuw rapport gepubliceerd over de voortgang van hersteladvies op beleggingsverzekeringen. Tevens zijn er in dit rapport nieuwe termijnen gegeven voor pensioenverzekeringen en is aangegeven wie verantwoordelijk is voor de activering van klanten.

 • Self Assessment wordt Marktmonitor Adviseurs & Bemiddelaars

  Het vertrouwde Self Assessment wordt vervangen door de marktmonitor. Vanaf april kunnen financieel dienstverleners de nieuwe Marktmonitor Adviseurs & Bemiddelaars invullen. Wat er veranderd is ten opzichte van het Self Assessment leest u hieronder.

 • Uw zorgplicht en de vergoeding voor uw dienstverlening

  Door een recente uitspraak van het Kifid willen wij nogmaals aandacht besteden aan het onderdeel zorgplicht en het in rekening brengen van aanvullende kosten voor uw dienstverlening.

 • Beloning consumptief krediet en aanverwante producten

  Op 2 december jl. Heeft de AFM een boete opgelegd aan Maesons voor het in rekening brengen van een directe afsluitvergoeding bij consumptief krediet, terwijl dit op grond van artikel 4:74 Wft uitdrukkelijk verboden is. Reden voor ons om de spelregels van beloning bij consumptief krediet en bijproducten weer eens door te nemen.

 • Is uw kantoor aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens?

  Als kantoor moet u uw geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde gegevensverwerking melden. Het gaat daarbij om verwerkingen die naar het oordeel van de wetgever een bijzonder risico inhouden voor de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen. Als financiële dienstverleners verwerken we allemaal persoons-gevoelige informatie; denk hierbij maar aan inkomensgegevens, financieringsgegevens maar ook al gewoon persoonlijke gegevens als NAW en geboortedatum. Daarmee heeft u als financieel dienstverlener de verplichting dat u aangemeld moet zijn.

 • Volmacht in het vakbekwaamheidsbouwwerk na 2014

  Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) heeft op 23 januari een advies uitgebracht aan het ministerie van Financiën over het opnemen van een wettelijke module Basis en Volmacht voor de gevolmachtigd agent in het Wft-vakbekwaamheidsbouwwerk.

 • AFM geeft visie op woonlastenverzekeringen

  Veel woonlastenverzekeringen houden nog onvoldoende rekening met de belangen van de consument. Dat blijkt uit onderzoek dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft gedaan. Een woonlastenverzekering heeft als doel de vaste woonlasten te verzekeren in het geval van een inkomensdaling door arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Onderstaand de door de AFM benoemde aandachtspunten.

 • Self assessment wijzigt in 2015

  De afgelopen jaren heeft u steeds in de periode september / oktober het jaarlijkse Self assessment van de AFM ingevuld. In deze jaren heeft de AFM ook herhaaldelijk uit de markt vernomen dat het invullen van het Self assessment veel tijd in beslag neemt.

 • Wijzigingswet financiële markten 2015

  Op 19 november 2014 is de Wijzigingswet financiële markten 2015 en onderliggende regelgeving aangenomen door de Eerste Kamer. Dit betekent voor de financiële branche weer een aantal wijzigingen, alhoewel deze niet zo ingrijpend zijn als de afgelopen jaren. Onderstaand geven wij u een overzicht van de voor u meest relevante wijzigingen.

 • Werken in de cloud. Bent u wel bekend met alle risico's en richtlijnen?

  In de afgelopen tijd zien we dat steeds meer financieel dienstverleners gebruik gaan maken van cloud diensten. Op zich is dat geen verrassing gezien de vele voordelen. Maar naast de voordelen zijn er ook een aantal nadelen die vaak minder bekend zijn. Ook heeft u vanuit de Wet financieel toezicht en Wet Bescherming Persoonsgegevens te maken met een aantal aandachtspunten. Wij hebben deze aspecten overzichtelijk voor u in beeld gebracht.

 • Hersteladvies; belemmeringen in de praktijk

  In oktober van dit jaar heeft de AFM een rapport gepubliceerd over de voortgang van het hersteladvies op beleggingsverzekeringen. Daarop aansluitend heeft de AFM een brief gestuurd aan alle aanbieders van verpande polissen. In deze brief is een dringend verzoek gedaan tot het (kosteloos) meewerken aan het aanpassen of oversluiten van verpande verzekeringen. Uit signalen van diverse marktpartijen en nader onderzoek blijkt dat de ervaring is dat er bij de aanpassing van een verpande verzekering vaak belemmeringen worden opgeworpen door de aanbieders. De AFM heeft in haar brief van 13 oktober jl. 12 meest voorkomende belemmeringen benoemd.

 • VAR wordt BGL

  In september van dit jaar is er een wetsvoorstel ingediend om de bestaande VAR te vervangen door de BGL (Beschikking geen loonheffingen). Onderstaand proberen we te schetsen wat dit voor u betekent als opdrachtgever en als opdrachtnemer.

 • Wijzigingen door Wet Werk en Zekerheid (Deel 2)

  Per 1 januari 2015 treedt deze wet in werking en dit betekent dat er op 1 januari aanstaande en 1 juli aanstaande diverse wijzigingen worden doorgevoerd die direct betrekking hebben op de arbeidsovereenkomsten. In dit deel van het artikel behandelen we de wijzigingen in de arbeidsovereenkomsten per 1 juli 2015.

 • Wijzigingen door Wet Werk en Zekerheid (Deel 1)

  Per 1 januari 2015 treedt deze wet in werking en dit betekent dat er op 1 januari aanstaande en 1 juli aanstaande diverse wijzigingen worden doorgevoerd die direct betrekking hebben op de arbeidsovereenkomsten. In dit deel van het artikel behandelen we de wijzigingen in de arbeidsovereenkomsten per 1 januari 2015.

 • Actueel houden Standaard DVD

  Sinds 1 juli 2013 bent u als financieel dienstverlener verplicht om een standaard DVD aan de klant te verstrekken voor producten die onder het provisieverbod vallen. Om dit DVD op te kunnen maken heeft de AFM vorig jaar de DVD-generator ontwikkeld waarin u de DVD’s kunt maken. Uiteraard moet uw DVD een reële weergave zijn van uw adviespraktijk. Daarom moet u de DVD’s ook altijd actueel houden. Dit is vastgelegd in de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen (Nrgfo).

 • Volmacht terug in het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk

  Het CDFD heeft onlangs een nieuw voorstel ter consultatie neergelegd om het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk uit te breiden met de module Wft-Basis Volmacht. Dit ter vervanging van de oorspronkelijke 3 modules die in eerste instantie in het vakbekwaamheidsbouwwerk waren opgenomen en er eind 2013 toch nog uit werden gehaald.

 • Hersteladvies beleggingsverzekeringen loopt achter op doelstellingen

  Afgelopen maand heeft de AFM een nieuw rapport uitgebracht over de nazorg op beleggingsverzekeringen, en dan met name over de voortgang van het hersteladvies op beleggingsverzekeringen.

 • Do's en Don'ts van een service abonnement

  Onlangs heeft de AFM een visiedocument uitgegeven naar aanleiding van een onderzoek naar service abonnementen. Graag geven wij u onderstaand de kernpunten uit dit onderzoek in do’s en don’ts.

 • Update vakbekwaamheidsstelsel 2014

  Ondanks alle berichtgeving in de media over het nieuwe vakbekwaamheidsstelsel blijven we voor het voldongen feit staan dat op 1 januari 2016 iedere adviserende medewerker zelfstandig in het bezit moet zijn van diploma’s. Wij begrijpen dat u niet graag in de voorste linie staat maar te lang wachten kan funest worden. Graag praten wij u onderstaand bij over de laatste ontwikkelingen.

 • AFM doet onderzoek naar beschikbaarheid en vindbaarheid DVD

  De AFM heeft de afgelopen periode onderzoek gedaan naar de beschikbaarheid en vindbaarheid van de standaard DVD’s op websites van financieel dienstverleners. De AFM heeft daarvoor naar 250 websites gekeken, die op basis van een aselecte steekproef zijn gekozen.

 • Vakbekwaamheid 2014; Knelpunten in de praktijk

  Inmiddels is het jaar 2014 vijf maanden oud en zien we al diverse probleemgevallen met betrekking tot het nieuwe vakbekwaamheidsstelsel.

 • Wetsvoorstel wijzigingswet financiële markten 2015

  2014 is pas 4 maanden oud en de consultatie voor het wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten 2015 is reeds afgerond. Onderstaand geven wij u in het kort weer welke wijzigingen u in 2015 kunt gaan verwachten.

 • Hoe borgt u Permanent Vakbekwaam binnen uw onderneming

  Vanaf 1 januari 2014 moeten alle klantmedewerkers Permanent Vakbekwaam zijn en dus op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen binnen hun vakgebied. Overigens lijkt het een volledige nieuwe eis maar tot 1 januari 2014 gold deze eis al voor klantmedewerkers die niet gediplomeerd waren en waarvan de vakbekwaamheid op basis van het bedrijfsvoeringsmodel werd geborgd.

 • Nieuwe vakbekwaamheidsregels van kracht

  Vanuit de Bgfo 3 worden per in 1-1-2014 de nieuwe vakbekwaamheidseisen van kracht in de vorm van het nieuwe vakbekwaamheidsstelsel. Bekijk het meest recente schematische overzicht hiervan.

 • Wijzigingswet financiële markten 2014

  Per 1 januari 2014 is de Wijzigingswet financiële markten 2014 in werking getreden. Onderstaand zetten wij de belangrijkste zaken voor u op een rijtje.

 • Betrouwbaarheid en integriteit van uw personeel

  Een van de thema’s in het kader van een integere en beheerste beheerste bedrijfsvoering is ‘Betrouwbaarheid en integriteit’. Nu hoor ik menigeen denken begint dat geneuzel weer. Daarom wil ik u graag voorstellen aan Suzanne…

 • Het nut en de noodzaak van de eed of belofte financiële sector

  Per 1 januari 2013 zijn het Wijzigingsbesluit financiëlemarkten 2013 en de Regeling eed of belofte financiële sector in werking getreden. Op grond van deze wijzigingen moeten beleidsbepalers en leden van het toezichthoudend orgaan de eed of belofte afleggen. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de eed of belofte vanaf 1 januari jl. verplicht werd gesteld voor bijna alle personen die werkzaam zijn bij een financiële onderneming. Op 27 november 2012 heeft minister Dijsselbloem deze verplichting echter ingeperkt tot de beleidsbepalers en commissarissen.

 • Vakbekwaamheid 2014 en de Module Wft Inkomen

  Wij hebben gemerkt dat er veel onduidelijkheid leeft in de markt over de module Wft Inkomen. Wij hebben daarom onderstaand de laatste ontwikkelingen op een rijtje gezet zodat het voor uw weer overzichtelijk is. Ophrys baseert zich hierbij uitsluitend op de communicatie van het CDFD omdat dit de instantie is die formeel uitvoering geeft aan de wet betreffende het vakbekwaamheidsstelsel 2014.

 • Dienstverlening expirerende lijfrentes schiet tekort

  Op 9 oktober van dit jaar heeft de AFM haar onderzoek naar dienstverlening bij expirerende lijfrentes gepubliceerd. Daarin is zowel de dienstverlening en informatieverstrekking van de aanbieders als van de financieel dienstverleners onder de loep genomen. In het onderzoek legt de AFM diverse aandachtspunten bloot en geeft diverse aanbevelingen.

 • Update vakbekwaamheid 2014

  Afgelopen week heeft Minister Dijsselbloem, na overleg met de commissie Financiën van de Tweede Kamer, bekendgemaakt dat hij een aantal zaken in het nieuwe stelsel Vakbekwaamheid 2014 wil versoepelen. Onderstaand de laatste ontwikkelingen op een rijtje.

 • AFM: Dienstverlening op maat

  In juli van dit jaar heeft de AFM het visiedocument ‘Dienstverlening op maat’ uitgebracht. In het visiedocument gaat de AFM uit van 3 principes voor invulling van ‘Dienstverlening op maat’ . In dit artikel staan wij uitgebreid stil bij het eerste principe ‘Pas dienstverlening aan op de klant’.

 • Vakbekwaamheid 2014 een update

  Wij hebben u reeds eerder geïnformeerd over het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk 2014. Op 19 april jl. is door het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) aan de opleidingsinstituten een nadere toelichting gegeven op de ontwikkelingen. Derhalve geven wij u onderstaand een update over zaken welke tot op heden nog niet bekend waren.

 • Wijzigingsbesluit financiële markten 2014

  In maart 2013 is het wijzigingsbesluit financiële markten 2014 ter consultatie aangeboden aan de markt. Onderstaand geven wij de belangrijkste aspecten voor u uit dit Wijzigingsbesluit weer.

 • Het standaard DVD; de stand van zaken

  Het zal u niet zijn ontgaan. De standaardisatie van het DVD is per juli 2013 een feit en de AFM heeft op basis van een consultatieronde enkele aanpassingen gedaan in het eerste concept. Eind mei zult u als financieel dienstverlener nader worden geïnformeerd en verzocht om een standaard DVD aan te maken in het Digitaal Loket. Onderstaand geven wij u enkele aandachtspunten ter voorbereiding om een goede invulling te kunnen geven aan uw nieuwe DVD. Ook heeft de AFM een introductiefilmpje gemaakt over de DVD-generator.

 • Herstelkostenregeling Verbond van Verzekeraars

  Met de invoering van het provisieverbod op 1 januari 2013 is ook de herstelkostenregeling output verzekeraars in werking getreden. Deze regeling is in het leven geroepen als oplossing voor het feit dat er vanaf deze datum voor complexe en impactvolle producten geen betaalstromen meer mogen zijn tussen verzekeraar en financieel dienstverlener. Op verzoek van het Ministerie van Financiën heeft het Verbond van Verzekeraars een procedure opgesteld waarmee de klant eenvoudig de herstelkosten, die in rekening zijn gebracht door de financieel dienstverlener, kan declareren bij de verzekeraar. Onderstaand de feiten van de reikwijdte en de procedure op een rijtje.

 • Standaardisatie Dienstverleningsdocument

  In de Bfgo 3 is door ministerie van Financiën aan de toezichthouder ruimte gegeven om over te gaan tot standaardisatie van teksten voor het Dienstverleningsdocument. De AFM heeft in de tweede helft van vorig jaar aangegeven van deze mogelijkheid gebruik te maken en een DVD-generator te gaan ontwikkelen. Inmiddels zijn de eerste voorstellen voorgelegd aan de markt ter consultatie.

 • Nieuw vakbekwaamheidsstelsel

  Met de invoering van de Bgfo 3 gaan ook de nieuwe vakbekwaamheidseisen in per 1-1-2014 in de vorm van het nieuwe vakbekwaamheidsstelsel van het CDFD.

 • Eed en belofte

  In de Bgfo 3 is vanaf 1-1-2013 opgenomen dat beleidsbepalers, bestuurders en commissarissen van ondernemingen een eed of belofte moeten afleggen. In dit artikel willen wij u graag meer informatie verstrekken over de wie de eed moeten afleggen, de inhoud van de eed, wanneer en aan wie u de eed moet afleggen.

 • Het regeerakkoord en de financiële sector

  Op 29 oktober jl. is bekend geworden dat het Kabinet Rutte – Samson op hoofdlijnen tot een regeerakkoord is gekomen. In dit akkoord zijn ook een aantal zaken opgenomen die relevant zijn voor de financiële markten.

 • Stappenplan hersteladvies beleggingsverzekeringen

  Afgelopen week heeft de AFM een stappenplan gepubliceerd over het hersteladvies in beleggingsverzekeringen. Wij hebben voor u een samenvatting van dit stappenplan gemaakt.

 • Wetsvoorstel met een algemene zorgplicht voor banken en verzekeraars

  Op 20 september jl. heeft het Ministerie van Financiën heeft een nieuw wetsvoorstel gelanceerd met een algemene zorgplicht voor aanbieders in de markt. Deze maatregelen maken onderdeel uit van het totale pakket aan hervormingen de zgn. 40 belangrijke maatregelen om het vertrouwen in de financiële sector te herstellen.

 • Aanpassingen in het wetsvoorstel Bgfo 3 - september 2012

  Naar aanleiding van de diverse reacties uit de markt op de consultatieronde zijn er diverse aanpassingen gedaan met betrekking tot het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk. Het Ministerie van Financiën heeft hier op 13 september een brief over gepubliceerd. Onderstaand hebben we voor u feiten op een rijtje gezet.

 • Nota wijzigingswet financiële markten 2013 - augustus 2012

  In de nota van 20 augustus jl. zijn diverse vragen beantwoord van de diverse tweede kamerfracties betreffende de wijzigingswet financiële markten 2013. Onderstaand lichten wij het belangrijkste punt uit deze nota eruit voor u.

 • Aanpassingen in het wetsvoorstel Bgfo 3 - augustus 2012

  Naar aanleiding van de diverse reacties uit de markt op de consultatieronde zijn er diverse aanpassingen gedaan met betrekking tot het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk. Het Ministerie van Financiën heeft hier op 3 augustus een brief over gepubliceerd. Onderstaand hebben voor u feiten op een rijtje gezet.

 • Self Assessment 2012

  Volgende week ontvangt de eerste groep financiële dienstverleners alweer het Self Assessment 2012. Ophrys heeft de vragen doorgenomen en geeft u onderstaand een toelichting op diverse onderwerpen van 2012.

 • Beheerst beloningsbeleid

  In april van dit jaar is door de AFM een thema onderzoek gehouden en daaropvolgend zijn diverse financieel dienstverleners uitgenodigd voor een bijeenkomst op 28 juni jl. Ook is het Beloningsbeleid een thema in het Self Assessment 2012. Uit dit alles blijkt dat de AFM op dit moment een behoorlijke focus heeft op dit onderwerp. Daarom willen wij graag voor u nog eens de diverse aspecten van een Beheerst beloningsbeleid op een rijtje zetten.

 • Concept advies herziening Wft-vakbekwaamheidsstructuur

  Afgelopen maand heeft het CDFD een ‘Conceptadvies herziening Wft-vakbekwaamheidsstructuur’ uitgebracht. Dit conceptadvies is gemaakt naar aanleiding een intensieve dialoog die in 2011 en 2012 met de markt is gevoerd. Bij het conceptadvies gaat het CDFD onder andere uit van het voorstel van het Ministerie van Financiën om een diplomaplicht voor alle adviseurs in te voeren. Deze diplomaplicht zal van toepassing zijn op een eenieder die daadwerkelijk adviseert in de zin van de Wft. Werknemers die puur informeren vallen niet hieronder; daarvoor blijft het bedrijfsvoeringsmodel gelden.

 • Fiscaal kader directe beloning en inkomstenbelasting

  In een eerdere nieuwsbrief hebben wij al uitvoerig gesproken over directe beloning in relatie tot BTW en Assurantiebelasting. Inmiddels heeft op 22 juni jl. het Ministerie van Financiën ook meer duidelijkheid verschaft over directe beloning en Inkomstenbelasting.

 • Fiscale kader BTW en Assurantiebelasting

  Op 11 april is er door de Belastingdienst een brief verstuurt aan het Verbond van Verzekeraars met daarin hun standpunt over de BTW-problematiek rondom directe beloning en abonnementen.

 • Hersteladvies van beleggingsverzekeringen

  Voor verzekeraars is 2012 het jaar van de “woekerpolissen” en klanten worden massaal door hen geïnformeerd. De wijze waarop verschilt zeer sterk. De ene verzekeraar doet het in goed overleg met u als adviseur en de andere stuurt alle brieven in 1 keer zonder overleg en zadelt u ongevraagd op met al het werk. Hoe dan ook de klant wordt naar u als adviseur verwezen voor meer informatie en dus krijgt u vragen. Daarnaast is er de afgelopen tijd ook het een en ander gezegd door de Minister van Financiën en de AFM over uw informatieplicht en uw beloning in deze kwestie.

 • Bgfo 3 en de verplichtingen voor hypotheekaanbieders

  Ook de hypotheekaanbieders krijgen een aantal regels opgelegd met betrekking tot onder andere rentetarieven, informatie variabele rente en aflopen rentevast periode.

 • Ontwerpbesluit van de wetswijziging financiële markten 2013

  Op 13 april jl. heeft Minister De Jager het nieuwe ontwerpbesluit Bgfo 3 gepresenteerd. Doelstelling is dat deze wetswijzigingen op 1 januari 2013 in werking treden. In dit document willen wij u graag een overzicht geven van de wijzigingen en de consequenties voor uw bedrijfsvoering. Het complete verhaal is behoorlijk omvangrijk vandaar dat wij het gesplitst hebben in hoofdstukken, zo kunt zelf de voor u meest interessante onderwerpen snel selecteren.

 • Het nieuwe vakbekwaamheidsstelsel

  Vanaf 1 januari 2013 zal er een diplomaplicht gaan gelden voor alle adviseurs. Op dit moment geldt de diplomaplicht alleen nog voor feitelijk leidinggevenden bij kantoren met minder dan 50 fte. Daarnaast komt er op deze datum een nieuw vakbekwaamheids-gebouw met nieuwe diploma’s en wordt er een nieuwe PE-regeling van kracht. Kortom wijzigingen die voor uw kantoor een grote impact (kunnen) hebben.

 • Uw advies bij uitvaartverzekeringen

  Eind vorig jaar heeft de AFM een onderzoek verricht bij diverse uitvaartverzekeraars. De uitkomsten hiervan heeft u allemaal al kunnen lezen in de vakpers. Ik wil me graag richten op de onderdelen uit het rapport waarin aanwijzigingen worden gegeven voor u als financieel dienstverlener wat de AFM verwacht van uw advies bij uitvaartverzekeringen.

 • Gewijzigde beloningsregels in 2012

  De nieuwe beloningsregels die 1 januari 2012 in werking treden zijn; "Het bonusverbod en transparantie over provisie op verzoek voor schadeverzekeringen", "Een beloningsnorm voor gevolmachtigd agenten", "Een kennelijke onredelijkheidnorm voor rechtstreekse betalingen door consumenten". Deze laatste wijziging wil ik graag nader aan u uitleggen en aangeven wat dit betekent voor u als financieel dienstverlener.

Laatste tweet

Ophrys | Fijne feestdagen - mailchi.mp/ophrys/ook-in-…

Laatste nieuws

De meerwaarde van dossieraudits
Een goed en reproduceerbaar adviesdossier afleveren blijft voor veel adviseurs lastig. Adviseurs blijven nog altijd veel moeite hebben om op een goede klantspecifieke wijze te m...

Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Bekijk het nieuwsbrievenarchief.

Aanmelden nieuwsbrief

Contactgegevens 

| Ophrys | Brugstraat 81-1 | 5731 HG Mierlo | 0492 344 988 | info@ophrys.nl