Privacystatement

Ophrys respecteert de privacy van haar klanten, medewerkers van klanten en gebruikers van deze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

Verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening en/of het uitvoeren van een overeenkomst die wij met u hebben. Zodra wij aanvangen met onze dienstverlening aan u en u ons (persoons)gegevens verstrekt zullen wij deze verwerken in onze systemen. Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van:

 • Het afhandelen van contactverzoeken die via onze website worden gedaan
 • Het uitvoeren van werkzaamheden conform de door u met ons gesloten overeenkomst
 • Marketingactiviteiten

Persoonsgegevens die wij van u kunnen verwerken zijn onder andere:

 • NAWTE-gegevens
 • Geslacht en geboortedatum
 • Gegevens omtrent vakbekwaamheid en betrouwbaarheid
 • Kopie identiteitsbewijs, indien hiervoor een wettelijke verplichting geldt vanuit de door ons uit te voeren werkzaamheden voor u
 • Overige gegevens die nodig zijn voor uitvoering van onze werkzaamheden conform de met u gesloten overeenkomst
 • Bijzondere persoonsgegevens, als BSN en ras

Bijzondere persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de met u overeengekomen dienstverlening.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens die we verwerken niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn dan wel op grond van de wet is vereist.

 • Voor potentiële klanten zal dit zijn tot één jaar na het laatste contactmoment met ons.
 • Voor de vastlegging van persoonsgegevens in applicaties en dossiers ten behoeve van onze dienstverlening aan u, volgen wij de wettelijke bewaartermijn, welke doorgaans 7 jaar is.
 • Voor ex-klanten zal dit zijn tot vijf jaar na het beëindigen van onze dienstverlening en/of het uitvoeren van een overeenkomst voor u.

Uw rechten

U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd, bijvoorbeeld omdat u die wilt controleren, verbeteren, aanvullen of afschermen. Als u wenst kunt u, onder voorwaarden, zelfs uw persoonsgegevens laten verwijderen. U kunt dit doen door een schriftelijk verzoek te sturen. Wij zullen dan binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Ophrys
Brugstraat 81-1
5731 HG  Mierlo
info@ophrys.nl

Ook kunt u ons laten weten dat er geen persoonsgegevens van u mogen worden verwerkt in het kader van marketingactiviteiten. We zullen er dan voor zorgen dat wij u niet meer benaderen voor andere diensten of producten dan die u al van of via ons heeft afgenomen. U kunt dit schriftelijk kenbaar maken aan ons.

Delen met derden

Ophrys zal persoonsgegevens van klanten en medewerkers van klanten uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die gegevens voor onze klanten en medewerkers van onze klanten verwerken in onze opdracht, sluiten wij een (sub)verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van deze persoonsgegevens. Ophrys blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging

Wij beschermen de ons toevertrouwde gegevens met behulp van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons.

Onze website

Contactformulier
Als u het contactformulier op onze website invult of ons een e-mail stuurt, worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als dat nodig is om uw e-mail volledig te beantwoorden en af te handelen.

Cookies
Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Dit gebeurt direct als u onze website bezoekt. Deze cookies worden gebruikt om onze website beter te laten functioneren en het gebruik van onze website te kunnen analyseren. U kunt de op uw pc, tablet of mobiele telefoon geplaatste cookies handmatig verwijderen door binnen uw browserinstellingen uw browsergeschiedenis te wissen.

Wij gebruiken functionele en analytische cookies, maar geen tracking cookies.

Twitter en LinkedIn
Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. U bent zelf verantwoordelijk voor het klikken op deze buttons en het daarmee kenbaar maken van uw persoonsgegevens aan de beheerders van deze diensten. Dit gebeurt buiten onze invloedssfeer, wij zijn hier dan ook niet voor aansprakelijk.

Lees de privacyverklaringen van Twitter en/of LinkedIn om te lezen wat zij met de persoonsgegevens doen die zij van u verzamelen middels klikbuttons.

Google Analytics
Ophrys maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan ons kantoor te kunnen verstrekken.

U heeft een klacht

Heeft uw klacht betrekking op de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, en komen wij er samen niet uit, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
Telefoon: 0900 – 200 12 01
E-mail: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl
Internet: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
Aan de behandeling van uw klacht zijn voor u geen kosten verbonden.

Wijziging van deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer u onze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, bent u van deze wijzigingen op de hoogte.


Mierlo, september 2021

Contactgegevens 

| Ophrys | Brugstraat 81 | 5731 HG Mierlo | 0492 344 988 | info@ophrys.nl